Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na webové stránky umístěné na adrese https://btcex.cz, které vlastní a provozuje společnost Magitos s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 06809995, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 288679, přičemž používáním webových stránek nebo přístupem k jakémukoli obsahu poskytovanému na webových stránkách vyjadřujete souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a v případě, že s některým ustanovením všeobecných obchodních podmínek nesouhlasíte, tak nejste oprávněn webové stránky dále používat.

1.
Pojmy a definice
1.1
AMLZ. AMLZ zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
1.2
Instrukce. Instrukcemi se rozumí instrukce poskytnuté Provozovatelem Zákazníkovi za účelem poskytnutí plnění za strany Zákazníka Provozovateli, tj. instrukce pro úhradu kupní ceny Kryptoměny nebo pro složení Kryptoměny na adresu virtuální peněženky určené Provozovatelem a Lhůta stanovená Provozovatelem k příslušnému plnění.
1.3
Kryptoměna. Kryptoměnou se rozumí digitální jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta, a která odpovídá hodnotě převáděné v rámci nejdelšího blockchainu či obdobné sítě pro příslušnou kryptoměnu, validního dle pravidel stanovených softwarem příslušné kryptoměny, a to ve verzi aktuální ke dni provádění příslušné Transakce.
1.4
Lhůta. Lhůtou se rozumí doba určená Provozovatelem k příslušnému plnění za podmínek stanovených v Instrukcích, která počíná běžet od poskytnutí Instrukcí Provozovatelem Zákazníkovi a končí momentem jejího marného uplynutí. K marnému uplynutí Lhůty dojde i tehdy, jestliže Zákazník poskytne plnění v souladu s Instrukcemi ve stanovené Lhůtě, ale Provozovatel se z technických či jiných důvodů až po uplynutí Lhůty seznámí se skutečností, že Zákazník plnil v souladu s Instrukcemi.
1.5
Návštěvník. Každý uživatel sítě internet, který navštíví Webové stránky.
1.6
OZ. OZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.7
Osobní údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Zákazníkovi jako o osobě identifikované nebo identifikovatelné, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, a to zejména odkazem na určitý identifikátor, jímž je například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity Zákazníka.
1.8
Provozovatel. Provozovatelem se rozumí Magitos s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 06809995, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 288679.
1.9
Smluvní strany. Smluvními stranami se rozumí Provozovatel a Zákazník a Smluvní stranou se rozumí Provozovatel anebo Zákazník.
1.10
Smlouva. Smlouvou se rozumí smlouva o nákupu nebo prodeji Kryptoměny podle aktuálních kurzů Provozovatele, uzavřená mezi Smluvními stranami prostřednictvím Webových stránek, kterou se jedna Smluvní strana zavazuje, že druhé Smluvní straně odevzdá Kryptoměnu, jež je předmětem nákupu nebo prodeje, a druhá Smluvní strana se zavazuje, že Kryptoměnu převezme a zaplatí za ni první Smluvní straně kupní cenu. Proces uzavření Smlouvy je završen zasláním potvrzení Provozovatele o akceptaci objednávky a přijetí plnění Klienta.
1.11
Transakce. Transakcí se rozumí nákup a/nebo prodej Kryptoměny uskutečněný na základě Smlouvy.
1.12
VOP. VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka v rámci obchodování s Kryptoměnou.
1.13
Webové stránky. Webovými stránkami se rozumí web ve vlastnictví Provozovatele umístěný pod doménou https://btcex.cz.
1.14
Zákazník. Zákazníkem se rozumí každý Návštěvník, který je fyzickou osobou, jenž dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná, anebo právnickou osobou, která je Návštěvníkem Webových stránek, a/nebo objednatelem a/nebo příjemcem jakékoli služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Webových stránek.
2.
Základní ustanovení
2.1
Působnost VOP. Tyto VOP se vztahují na všechny Návštěvníky. Před užíváním Webových stránek je každý Návštěvník povinen seznámit se s VOP a dodržovat je.
2.2
Základní povinnosti Návštěvníka. Návštěvník se zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Webových stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Webových stránek. Každý Návštěvník je dále povinen zdržet se:
a)
jakýchkoli aktivit nepřiměřeně vytěžujících Webové stránky
b)
přístupu k Webovým stránkám skrze jakékoli automatizované prostředky, s výjimkou využití API ve smyslu https://btcex.cz/api/, a to výhradně k užívání Webové stránky dle jejího účelu užití;
c)
zkoušení, zkoumání nebo jiných činností vedoucích k odhalování nebo zneužívání zranitelností nebo chyb ve Webových stránkách nebo jiném počítačovém programu;
d)
jakéhokoli jednání, které by mohlo vést ke zpřístupnění Osobních informací jiných Návštěvníků;
e)
jakýchkoli jednání, která jsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
2.3
Závaznost obchodních podmínek. Těmito VOP se dále v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ řídí veškerá vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem a Zákazníkem prostřednictvím:
f)
Webových stránek;
g)
e-mailem, a to potvrzením e-mailové objednávky Zákazníka Provozovatelem na základě individuální dohody mezi Zákazníkem a Provozovatelem.
2.4
Inkorporace a rozpor se Smlouvou. VOP jsou nedílnou součástí každé uzavřené Smlouvy a nabývají účinnosti mezi Smluvními stranami uzavřením Smlouvy. V případě výslovně, písemně a oboustranně sjednaného odchylného ujednání Smlouvy od VOP má Smlouva přednost před zněním těchto VOP.
3.
Provedení Transakce
3.1
Povaha sdělení. Veškeré nabídky prodeje a/nebo nákupu Kryptoměn uveřejněné Provozovatelem na Webových stránkách jsou pouze informativního charakteru a považují se výhradně za výzvu k podávání nabídek. Veškeré objednávky Zákazníků se považují výhradně za návrh na uzavření Smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije. Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít se Zákazníkem Smlouvu na základě své nabídky zveřejněné na Webových stránkách, ani na základě Zákazníkovi objednávky.
3.2
Předpoklady pro uzavření smlouvy. Předpokladem uzavření Smlouvy je zejména:
a)
na straně Zákazníka:
i.
vyplnění a odeslání objednávkového formuláře na Webových stránkách;
ii.
poskytnutí požadovaných dokumentů a součinnosti podle Instrukcí a sdělení Provozovatele;
iii.
poskytnutí plnění v souladu s přijatou objednávkou;
b)
na straně Provozovatele:
i.
zaslání potvrzení přijetí objednávky spolu s Instrukcemi na e-mailovou adresu Zákazníka,
ii.
zaslání akceptace objednávky na e-mailovou adresu Zákazníka.
3.03
Objednávka. Zákazník provede objednávku vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na Webových stránkách. Odpovídá přitom za pravdivost, správnost a úplnost údajů, které uvedl v objednávce. Má se za to, že tyto údaje odpovídají skutečnosti, a Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku jakýchkoli chyb a nedostatků v poskytnutých údajích.
3.04
Potvrzení přijetí objednávky. Po provedení objednávky zašle Provozovatel Zákazníkovi e-mailem potvrzení přijetí objednávky spolu s Instrukcemi obsahujícími pokyny a Lhůtu pro poskytnutí příslušného plnění.
3.05
Akceptace objednávky. Poskytne-li Zákazník příslušné plnění ve Lhůtě a podle příslušných Instrukcí zaslaných mu ve smyslu čl. 3.4 VOP Provozovatelem, tak Provozovatel může:
a)
akceptovat objednávku Zákazníka, nebo
b)
před akceptací objednávky Zákazníka vyzvat k poskytnutí doplňujících informací, dokumentů a součinnosti, a to zejména za účelem splnění povinností Provozovatele vyplývajících mu z platných a účinných právních předpisů, především z AMLZ. Neposkytne-li Zákazník požadované informace, dokumenty a součinnost ve Lhůtě k plnění stanovené v Instrukcích, objednávka je pozastavena a původní podmínky pro Transakci jsou zneplatněny, přičemž v takovém případě je zákazník informován o nových podmínkách pro Transakci a je mu umožněn postup v souladu s čl. 3.6 VOP.
3.6
Lhůta pro plnění. Každý Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k vysoké volatilitě trhu s Kryptoměnami jsou podmínky každé Transakce časově omezeny Lhůtou, přičemž v případě uplynutí Lhůty jsou příslušné podmínky pro Transakci zneplatněny a Provozovatel stanoví nové podmínky pro Transakci. V případě, že dojde k marnému uplynutí Lhůty k příslušnému plnění stanovené v Instrukcích a/nebo nedojde k poskytnutí doplňujících informací ve smyslu čl. 3.5 písm. b) VOP ve stanovené Lhůtě, je objednávka pozastavena, původní podmínky pro Transakci jsou zneplatněny a Provozovatel informuje Zákazníka o nových aktualizovaných podmínkách pro Transakci, a to poskytnutím zvláštního odkazu na Webové stránky, kde jsou vždy po otevření daného odkazu zobrazeny nové aktualizované podmínky pro Transakci a zákazník zde má možnost tyto podmínky pro Transakci přijmout a změnit tak svou objednávku, nebo podmínky pro Transakci odmítnout a objednávku zrušit. Akceptuje-li Zákazník nové podmínky pro Transakci stanovené Provozovatelem zvolením varianty „Akceptovat nový kurz“ a kliknutím na tlačítko „Vyřešit“, tak dochází ke změně objednávky Zákazníka a aplikují se pravidla pro akceptaci objednávky ze strany Provozovatele podle čl. 3.5 VOP. Odmítne-li Zákazník výslovně aktualizované podmínky pro Transakci zvolením varianty „Vrátit finanční prostředky“ a kliknutím na tlačítko „Vyřešit“, je objednávka zrušena, nedochází k uzavření Smlouvy a Provozovatel navrátí Zákazníkovi dosud Zákazníkem poskytnuté plnění, snížené o transakční poplatky spojené s navrácením příslušného plnění.
3.7
Uzavření Smlouvy. Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem je uzavřena okamžikem doručení akceptace objednávky Provozovatelem Zákazníkovi ve smyslu čl. 3.5 písm. a) VOP, které Provozovatel učiní na základě připsání plnění Zákazníka ve prospěch Provozovatele v souladu s Instrukcemi a akceptovanou objednávkou. Zákazník tímto výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Zákazník prohlašuje, že si je plně vědom toho, že jednotlivé druhy Kryptoměn mají různou a zpravidla probabilistickou délku finality transakcí.
3.8
Přechod vlastnického práva. Vlastnické právo k předmětu Transakce (tj. ke Kryptoměně v případě jejího nákupu zákazníkem nebo k částce odpovídající kupní ceně Kryptoměny v případě jejího prodeje Zákazníkem) přechází na Zákazníka okamžikem doručení akceptace objednávky Provozovatelem Zákazníkovi, resp. uzavřením Smlouvy mezi Zákazníkem a Provozovatelem.
4.
Ceny a poplatky
4.1
Cena Kryptoměny. Cena Kryptoměny je zveřejněna na Webových stránkách a je Provozovatelem průběžně aktualizována s ohledem na vývoj tržních podmínek a dalších cenových vlivů.
4.2
Výše ceny. Výše ceny Kryptoměny je uvedena včetně všech souvisejících sazeb a poplatků, není-li dále uvedeno jinak, je platná po dobu jejího zobrazení na Webových stránkách a Provozovatel je oprávněn ji kdykoliv měnit. Právo Smluvních stran uzavřít Smlouvu za individuálních vzájemně odsouhlasených podmínek tím není dotčeno. V ceně Kryptoměny jsou zahrnuty i poplatky za směnu účtované Provozovatelem, jejichž výši stanovuje Provozovatel na základě koeficientů cen, burzovních kurzů a dalších ekonomických kritérií a může je kdykoli změnit. Způsob stanovení a výše poplatků za směnu jsou obchodním tajemstvím Provozovatele.
4.3
Transakční poplatky. Nad rámec ceny Kryptoměny Provozovatel účtuje Zákazníkovi také tzv. transakční poplatky, jejichž výše je stanovena v závislosti na skutečných nákladech Provozovatele vynaložených v souvislosti s neuskutečněnou/uskutečněnou Transakcí (např. poplatky za transakce při převodu Kryptoměny, bankovní poplatky, manipulační poplatky při zrušení objednávky apod.). Provozovatel je oprávněn započíst svůj nárok na transakční poplatek vůči Zákazníkovi oproti nároku Zákazníka na plnění jakékoli peněžité částky podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní vůči Provozovateli.
5.
Podmínky poskytování plnění a protiplnění
5.1
Vlastnictví a nakládání s aktivy. Zákazník se při realizaci Transakce zavazuje
a)
uhradit cenu Kryptoměny výhradně bezhotovostním převodem z bankovního účtu, který je veden na jeho jméno nebo k němuž má dispoziční právo, anebo vkladem hotovosti ve svém vlastnictví na přepážce banky;
b)
nabízet a prodávat Provozovateli výhradně Kryptoměnu ve svém vlastnictví vedenou na adrese své virtuální peněženky. Nesplnění podmínek podle předchozí věty se považuje za závažné porušení Smlouvy a Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku odstoupení na straně Zákazníka nebo třetí osoby.
5.2
Zpráva pro příjemce. Zákazník při úhradě ceny Kryptoměny opatří příslušnou bezhotovostní platbu zprávou pro Provozovatele jakožto příjemce platby, přičemž obsah zprávy pro příjemce musí přesně odpovídat obsahu uvedenému v Instrukcích.
5.3
Kupní cena Kryptoměny. Zákazník uhradí kupní cenu Kryptoměny na účet Provozovatele v souladu s Instrukcemi, a to ve stanovené Lhůtě k plnění. Závazek Zákazníka k poskytnutí plnění, resp. k úhradě kupní ceny, se považuje za splněný momentem, kdy se Provozovatel v rámci příslušné Lhůty seznámí se skutečností, že Zákazník plnil v souladu s Instrukcemi a/nebo kdy se Provozovatel v rámci příslušné nové Lhůty seznámí se skutečností, že Zákazník plnil dle nových podmínek pro Transakci stanovených Provozovatelem, resp. kdy zákazník plnil dle změněné objednávky, o čemž následně Provozovatel zašle potvrzení Zákazníkovi.
5.4
Vklad Kryptoměny. Zákazník vloží Kryptoměnu na adresu virtuální peněženky poskytnuté Provozovatelem v souladu s Instrukcemi, a to ve stanovené Lhůtě k plnění. Závazek Zákazníka k poskytnutí plnění, resp. k dodání Kryptoměny, se považuje za splněný momentem, kdy se Provozovatel v rámci příslušné Lhůty seznámí se skutečností, že Zákazník plnil v souladu s Instrukcemi, nebo momentem, kdy se Provozovatel v rámci příslušné nové Lhůty seznámí se skutečností, že Zákazník plnil dle nových podmínek pro Transakci stanovených Provozovatelem, resp. kdy zákazník plnil dle změněné objednávky, o čemž následně Provozovatel zašle potvrzení Zákazníkovi.
5.5
Absence potvrzení o přijetí plnění. Neučiní-li Provozovatel potvrzení ve smyslu čl. 5.3 a/nebo 5.4 VOP bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, po připsání platby a/nebo Kryptoměny na příslušný účet, je Zákazník oprávněn požadovat po Provozovateli zrušení objednávky a vrácení poskytnutého plnění.
5.6
Poskytnutí protiplnění – nákup a podej Kryptoměny. Pokud dojde k uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem ve smyslu čl. 3.7 VOP, odešle Provozovatel neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů:
a)
objednanou Kryptoměnu na adresu virtuální peněženky Zákazníka, uvedenou jím v objednávce; nebo
b)
částku odpovídající kupní ceně Kryptoměny na bankovní účet Zákazníka, uvedený jím v objednávce, v závislosti na tom, zdali Zákazník prodal či nakoupil Kryptoměnu.
5.07
Uložení Kryptoměny. Pokud dojde k uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem ve smyslu čl. 3.7 VOP a zákazník při nákupu Kryptoměny v rámci objednávkového formuláře zvolí, že si chce zakoupenou Kryptoměnu uložit u Provozovatele, bude zakoupená Kryptoměna po uzavření příslušné kupní Smlouvy a realizaci Transakce uložena na adrese virtuální peněženky Provozovatele, přičemž o této skutečnosti Provozovatel informuje Zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy opatřené odkazem k vyzvednutí Kryptoměny. Po rozkliknutí odkazu bude Zákazník přesměrován na webovou stránku v rámci Webové stránky, na níž bude zobrazen zůstatek uložené Kryptoměny a prostřednictvím které může Zákazník zadat:
a)
příkaz k odeslání uložené Kryptoměny na adresu své virtuální peněženky, kterou vyplní, nebo
b)
příkaz přímo k prodeji uložené Kryptoměny Provozovateli za uvedenou kupní cenu vyplacenou na bankovní účet, který vyplní, přičemž provedení příkazu k odeslání či prodeji Kryptoměny musí Zákazník verifikovat prostřednictvím telefonního čísla, které zadal při nákupu a uložení Kryptoměny u Provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli újmu Zákazníka, která Zákazníkovi vznikne realizací jakéhokoli příkazu ve smyslu tohoto čl. 5.7 VOP ze strany Provozovatele, který bude realizován na základě verifikace telefonním číslem Zákazníka. Zákazník sám plně odpovídá za nakládání se svým telefonním číslem. Provozovatel nenese odpovědnost za žádnou škodu, která vznikne zneužitím telefonního čísla Zákazníka, a to ani v případě ztráty, odcizení či neoprávněného užití telefonního čísla třetí osobou.
5.08
Poskytnutí protiplnění – výdej uložené Kryptoměny. Provede-li a verifikuje-li Zákazník ve smyslu čl. 5.7 VOP příkaz k:
a)
odeslání Kryptoměny na jím zadanou adresu virtuální peněženky, odešle Provozovatel neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, Kryptoměnu na uvedenou adresu virtuální peněženky;
b)
prodeji Kryptoměny, odešle Provozovatel neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, částku odpovídající dohodnuté kupní, resp. prodejní, ceně Kryptoměny na bankovní účet uvedený Zákazníkem.
5.9
Moment poskytnutí protiplnění – výdej/prodej uložené Kryptoměny. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Provozovatele ve prospěch bankovního účtu Zákazníka. Kryptoměna se považuje za dodanou Zákazníkovi momentem, kdy je příslušná částka Kryptoměny odeslána na účet, resp. adresu virtuální peněženky zadanou Zákazníkem a tato transakce má alespoň 1 potvrzení příslušné sítě Kryptoměny.
5.10
Prodlení Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za prodlení způsobené v důsledku zásahu vyšší moci nebo jiných okolností nezávislých na jeho vůli (např. výluky na straně banky, výpadky systému apod.). Lhůty k plnění závazku Provozovatele podle čl. 5.6 a 5.8 VOP se prodlužují o dobu trvání překážek podle věty první. V případě, že lhůty podle čl. 5.6 VOP překročí dobu 5 pracovních dnů, může Zákazník požadovat po Provozovateli zrušení Smlouvy a vrácení poskytnutého plnění. Provozovatel žádosti Zákazníka vyhoví a Smlouva tak bude zrušena dohodou Smluvních stran.
5.11
Jiné plnění. V případě, že Zákazník poskytne Provozovateli plnění, jehož hodnota je rozdílná o 10 a méně % oproti Instrukcím, tak toto Provozovatel považuje za změnu objednávky ze strany Zákazníka, informuje Zákazníka prostřednictvím e-mailu o nové hodnotě Transakce a aplikují se pravidla pro akceptaci objednávky ze strany Provozovatele podle čl. 3.5 VOP. V případě, že Zákazník poskytne Provozovateli plnění, jehož hodnota je rozdílná o více než 10 % oproti Instrukcím, např. dvojí úhradu kupní ceny Kryptoměny nebo dodání Kryptoměny ve dvojnásobném množství apod., Provozovatel vyzve Zákazníka ke kontaktování technické podpory.
6.
Bližší informace a rizika Kryptoměn
6.1
Neregulovaná povaha Kryptoměn. Zákazník bere na vědomí, že jakékoliv jednání nebo poskytování služeb spojených s Kryptoměnami je vysoce rizikové, že Kryptoměny nejsou regulovaným a centralizovaným nástrojem, jehož hodnota by byla pojištěna, a změna jejich hodnoty či množství plně závisí na jednání ostatních soukromých osob. Zákazník dále bere na vědomí, že:
a)
Provozovatel neposkytuje investiční služby dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zejména se pak nejedná o investiční poradenství nebo o investiční zprostředkování;
b)
nákup a prodej Kryptoměn není směnárenskou činností dle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti;
c)
nákup a prodej Kryptoměn nepředstavuje platební službu dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, přičemž obchodování s Kryptoměnami není blíže upraveno českým právem a na vzniklé vztahy budou analogicky aplikována ustanovení platných právních předpisů, především ustanovení OZ.
6.2
Riziko vývoje. Provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv budoucí vývoj Kryptoměn včetně možnosti úplné ztráty jejich hodnoty, zákazu ze strany státu až po jejich úplný zánik.
6.3
Volatilita Kryptoměn. Kryptoměny jsou vysoce volatilní a jejich hodnota může klesat i stoupat v řádu desítek, stovek, tisíců apod. procent během krátkých časových úseků. Hodnota Kryptoměn je závislá na mnoha okolnostech, které Provozovatel nemůže nijak ovlivnit. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za to, že zakoupené Kryptoměny ztratí na své hodnotě nebo jejich využití bude omezené vlivem negativního vývoje v oblasti Kryptoměn.
6.4
Transparentnost Kryptoměn. Veškeré transakce u většiny Kryptoměn jsou zaznamenávány do veřejně přístupné databáze (blockchain). Každý tak může kdykoli zjistit, kolik jednotek určité Kryptoměny je v konkrétní okamžik uloženo na konkrétní adrese virtuální peněženky, ze kterých adres byly tyto určité Kryptoměny na tuto adresu převedeny a na které adresy byly tyto určité Kryptoměny z této adresy převedeny.
6.5
Prohlášení zákazníka. Zákazník prohlašuje, že:
a)
používání Kryptoměn, jejich držení, nákup a prodej není ve státě, kde má Zákazník stálé bydliště zakázáno nebo omezeno do té míry, že by plněním Smlouvy uzavřené dle těchto VOP bylo porušováno právo tohoto státu;
b)
se seznámil s podmínkami VOP, souhlasí s nimi a rozhodl se, že jsou pro něj VOP vhodné;
c)
je obeznámen s povahou Kryptoměn a riziky s Kryptoměnami spojenými ať už právními nebo technickými;
d)
je obeznámen s fungováním virtuálních peněženek a fungováním transakcí na jejichž principu dochází k převodu Kryptoměn;
e)
je si vědom, že transakce v rámci sítě příslušné Kryptoměny jsou nezvratné;
f)
je si vědom, že při ztrátě přístupových údajů k virtuální peněžence, na níž jsou Kryptoměny uložené, se mohou tyto Kryptoměny stát navždy nedostupnými;
g)
při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP vystupuje vlastním jménem a na vlastní účet a nezastupuje, ať už přímo nebo nepřímo, třetí osobu;
h)
je starší 18 let a plně svéprávný;
i)
je jediným a konečným vlastníkem peněžních prostředků nebo Kryptoměn použitých v rámci Transakce realizované Smlouvou a je oprávněn s nimi v plném rozsahu nakládat bez omezení; a
j)
bere na vědomí, že připsáním Kryptoměny na adresu virtuální peněženky uvedenou Zákazníkem ze strany Provozovatele se stává Transakce nevratnou, a tudíž konečnou.
7.
Opatření proti praní špinavých peněz
7.1
Povinná osoba. Provozovatel je povinnou osobou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) AMLZ.
7.2
Povinnosti dle AMLZ. Provozovatel je oprávněn ověřovat a požadovat po Zákazníkovi informace a dokumenty nezbytné pro plnění povinností Provozovatele dle AMLZ. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel jakožto povinná osoba musí mimo jiné řádně identifikovat a kontrolovat Zákazníky, uchovávat informace týkající se Zákazníků a jejich nákupů a oznamovat a odkládat podezřelé obchody.
7.3
Součinnost Zákazníka. Zákazník se zavazuje poskytnout Provozovateli na vyžádání veškerou součinnost k plnění jeho povinností dle AMLZ, zejména bezodkladně poskytnout veškeré informace a doklady potřebné pro ověření identifikace Zákazníka, jakož i informace a doklady o zdrojích použitých finančních prostředků a Kryptoměn a účelu prováděných obchodů.
7.4
Prohlášení Zákazníka. Zákazník prohlašuje, že jím zaslané finanční prostředky nebo Kryptoměny nepocházejí z výnosů z trestné činnosti a účelem Transakce není legalizace výnosů z trestné činnosti či provedení transakcí směřujících k podpoře nebo financování terorismu ve smyslu AMLZ.
7.5
Objemová omezení. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění zavést objemová omezení (na jeden obchod nebo na součet obchodů), nebo omezení počtu provedených obchodů vztahujících se na jednoho Zákazníka, na skupinu Zákazníků nebo na konkrétní adresu virtuální peněženky. Zákazník se o aplikování takovéhoto omezení dozví tím, že Webová stránka jím požadovaný obchod neprovede automaticky a/nebo o tom bude informován Provozovatelem v rámci procesu realizace objednávky před její akceptací. Tento postup uplatňuje Provozovatel v souladu s ustanoveními o zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) AMLZ.
7.6
Vlastní prostředky. Zákazník se dále zavazuje k uskutečňování obchodů používat výhradně své vlastní finanční prostředky a Kryptoměny patřící pouze jemu. Dále se Zákazník zavazuje, že při využívání služeb Provozovatele bude jednat vždy vlastním jménem na svůj vlastní účet a nebude jednat za jinou osobu, než je on sám.
7.7
Absence sankcí. Zákazník prohlašuje, že není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., zákona o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Je-li toto prohlášení nepravdivé, zavazuje se Zákazník služeb Provozovatele nevyužít.
7.8
Další závazky Zákazníka. Dále se Zákazník zavazuje, že služeb Provozovatele nevyužije:
a)
k uchovávání, přeměně nebo transferu majetkových hodnot pocházejících (byť jen z části) z trestné činnosti nebo určených k financování terorismu nebo k financování šíření zbraní hromadného ničení v rozporu s mezinárodními úmluvami;
b)
k transferu majetkových hodnot od osob nebo k osobám, vůči nimž Česká republika uplatňuje přímo nebo nepřímo, tj. prostřednictvím jiných osob, mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů;
c)
k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; seznam těchto zemí uveřejňuje a aktualizuje organizace FATF-GAFI prostřednictvím internetových stránek nebo také Evropská komise Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675; a
d)
k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi; původem se rozumí (i) u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu, a (ii) u právnické osoby stát, ve kterém má své sídlo, všechny státy,  v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu, a dále také všechny státy, ve kterých má ve smyslu tohoto ustanovení VOP původ kterýkoli člen orgánu takové právnické osoby nebo její společník.
7.9
Odmítnutí služeb. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel může v situacích vyjmenovaných AMLZ poskytování služeb Zákazníkovi odmítnout, a to i bez předchozího upozornění nebo bez sdělení důvodu. Toto právo má Provozovatel taktéž v případě, že Zákazník dle uvážení Provozovatele představuje pro Provozovatele zvýšené riziko možné legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu nebo zvýšené riziko možného zapojení do obcházení mezinárodních sankcí uplatňovaných Českou republikou.
7.10
Náhrada škody. Zákazník se zavazuje uhradit škodu nebo náklady, které vzniknou Provozovateli, nebo pokuty uložené ve správních či jiných řízeních vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty vzniknou v důsledku porušení kteréhokoliv ustanovení těchto VOP ze strany Zákazníka, jejich obcházením, zejména, nikoliv však výlučně, rozkládáním obchodů na více obchodů, používáním více uživatelských účtů nebo používáním více adres virtuálních peněženek.
8.
Odstoupení od smlouvy
8.1
Odstoupení od Smlouvy Zákazníkem. Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy ve smyslu § 1837 písm. b) a l) OZ, neboť předmětem Smlouvy je dodávka Kryptoměny, která představuje zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy a zároveň jde o digitální obsah, který nebyl dodán na hmotném nosiči.
8.2
Odstoupení od Smlouvy Provozovatelem. Provozovatel může odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu kdykoli až do okamžiku, kdy je předmět objednávky dodán Zákazníkovi, a to především v případech, kdy plnění Smlouvy nebude pro Provozovatele možné a/nebo bude nepřiměřeně technicky či finančně obtížné, a to zejména z důvodu:
a)
nemožnosti splnit svůj závazek vůči Zákazníkovi pro nedostatečnou likviditu, přerušení dodávky elektrického proudu či internetového připojení, omezení přístupu k bankovnímu účtu, přerušení provozu burzy Kryptoměny anebo v případě zásahů vyšší moci;
b)
z důvodu podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve smyslu AMLZ;
c)
z důvodů nenadálých změn okolností spočívajících v kurzových výkyvech ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ;
d)
z důvodů neuváženého, zbytečně zatěžujícího či obstrukčního jednání Zákazníka (např. opakované zadávání a neuhrazení objednávek, administrativní zatěžování opakovanými objednávkami v krátkém časovém sledu apod.);
e)
z důvodu nesplnění náležitostí platby provedené Zákazníkem, a to především neuvedení účelu platby v poznámce pro příjemce dle Instrukcí.
8.3
Důsledky odstoupení od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy se tato od počátku ruší a Zákazník vrátí Provozovateli na jeho bankovní účet nebo na adresu jeho virtuální peněženky od něj přijaté plnění nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti odstoupení. Provozovatel vrátí Zákazníkovi na jeho bankovní účet nebo na adresu jeho virtuální peněženky od něj přijaté plnění nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti odstoupení a/nebo ode dne vrácení protiplnění Provozovatele Zákazníkem, podle toho, který okamžik nastane později. Zákazníkovi současně vzniká závazek uhradit Provozovateli transakční poplatky ve smyslu čl. 4.3 VOP.
9.
Licence
9.1
Výhrada práv k Webovým stránkám. Všechna práva k Webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránek, textů, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Provozovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Provozovatele v rozporu s jejich určením.
9.2
Licence. Návštěvník získává nevýhradní nepřenosné právo užití Webové stránky, jež představuje autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákazník nemá právo udělovat podlicence ani své právo postoupit.
9.3
Zákaz zásahů. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Návštěvník nesmí při využívání Webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz. Návštěvník není oprávněn získat přístup ke zdrojovému kódu žádného počítačového programu souvisejícího s provozem Webových stránek a není oprávněn provádět jakékoli činnosti směřující k zajištění přístupu ke zdrojovému kódu takového počítačového programu včetně dekompilace nebo reverse engineeringu. Návštěvník není oprávněn jakkoli do Webových stránek nebo souvisejícího obsahu zasahovat, zpracovávat je, spojovat je s jinými díly nebo je jinak měnit.
10.
Odpovědnost Provozovatele a Zákazníka
10.1
Vyloučení odpovědnosti Provozovatele. Provozovatel neodpovídá Návštěvníkovi za jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu s výjimkou újmy způsobené úmyslně, z hrubé nedbalosti nebo újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech. Není-li dle právního řádu možné náhradu škody výše uvedeným způsobem smluvně vyloučit, ale lze ji omezit, použije se pro účely omezení čl. 10.2 VOP. Provozovatel Zákazníkovi neodpovídá ani za jakoukoli újmu Zákazníka způsobenou ztrátou, odcizením či jiným znepřístupnění Kryptoměny uložené Zákazníkem u Provozovatele podle čl. 5.7 VOP, dojde-li k takové ztrátě, odcizení či znepřístupnění na základě neoprávněného přístupu třetí osoby k příslušným informačním systémům, na nichž je uložená Kryptoměna uchovávána, a to navzdory přiměřenému zabezpečení takových systémů ze strany Provozovatele.
10.2
Limitace odpovědnosti Provozovatele. Provozovatel není za žádných okolností povinen nahradit Návštěvníkovi škodu spočívající v ušlém zisku, jakoukoli nemajetkovou újmu nebo jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou třetí osobě. Je-li Provozovatel povinen nahradit Návštěvníkovi jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, pak celková náhrada za všechny takové případy nepřesáhne částku odpovídající souhrnu veškerých částek uhrazených Návštěvníkem Provozovateli v souvislosti s poskytováním služeb dle VOP.
10.3
Vyšší moc. Provozovatel nenese nebezpečí újmy způsobené vyšší mocí v okamžiku provádění nákupu či prodeje Kryptoměny. Provozovatel zejména nenese odpovědnost za výpadek elektřiny nebo internetu, který nemohl nijak ovlivnit.
10.4
Nesprávný postup Zákazníka. Provozovatel není odpovědný za újmu způsobenou v důsledku nesprávného postupu Zákazníka při nákupu či prodeji Kryptoměny. Provozovatel zejména není odpovědný za škodu vzniklou uvedením nesprávné adresy virtuální peněženky pro zaslání zakoupené Kryptoměny, uvedením nesprávného čísla bankovního účtu, a/nebo ztrátou, odcizením či zneužitím hesla k e-mailové adrese, virtuální peněžence či bankovnímu účtu Zákazníka.
10.5
Užívání Kryptoměny Zákazníkem. Provozovatel není odpovědný za způsob, kterým Zákazník nakoupenou Kryptoměnu užívá.
10.6
Provoz Webových stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i bez předchozího upozornění omezit, přerušit nebo ukončit provoz Webových stránek a poskytování souvisejících služeb z technických nebo jiných provozních důvodů zejména v rámci údržby nebo změn Webových stránek. Webové stránky nebo jakékoli s ní související služby mohou být také dočasně nedostupné v důsledku neplánovaných výpadků způsobených závadou, poruchou nebo jinou událostí. Provozovatel neodpovídá Zákazníkovi ani jiné osobě za škodu, která v souvislosti s omezením, přerušením nebo ukončením provozu Webových stránek a poskytováním souvisejících služeb vznikne. V případě ukončení provozu Webových stránek se Provozovatel zavazuje vypořádat se všemi Zákazníky, kteří u něj mají uloženou Kryptoměnu ve smyslu čl. 5.7 VOP.
11.
Ochrana soukromí
11.1
Osobní údaje. K zajištění řádného fungování Webových stránek a poskytování služeb dle VOP je nezbytné, aby Provozovatel shromažďoval určité Osobní údaje Zákazníka a dále je zpracovával. Provozovatel se zavazuje nakládat s Osobními údaji uživateli výhradně v souladu s platnou právní úpravou.
11.2
Podmínky ochrany soukromí. Detailní informace o tom, jaké Osobní údaje Provozovatel zpracovává a jak s nimi nakládá jsou uvedené v rámci podmínek ochrany soukromí, které jsou dostupné skrze odpovídající sekci na Webových stránek.
12.
Řešení sporů
12.1
Smírná cesta. Smluvní strany prohlašují, že spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou přednostně řešit smírnou cestou, zejména osobním jednáním obou smluvních stran. Za tímto účelem nás prosím nejprve kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. Teprve pokud nebude dosažení smíru rozumně možné předpokládat, bude spor řešen před příslušným orgánem veřejné moci.
12.2
Rozhodné právo. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.3
Soudní příslušnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb dle VOP budou s konečnou platností řešeny příslušnými soudy České republiky. Nelze-li podle procesních předpisů určit místně příslušný soud v rámci České republiky, pak se sjednává, že je k projednání sporu příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, resp. jemu nadřízený krajský soud, jde-li o věc, k jejímuž projednání je věcně příslušný krajský soud.
12.4
Alternativní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.
12.5
Kodexy chování. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
13.
Změny podmínek
13.1
Výhrada změn. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně měnit, doplňovat nebo rušit obsah VOP. Provozovatel může kdykoli v odpovídajícím rozsahu změnit nebo doplnit tyto VOP.
13.2
Informování o změnách. O změnách těchto VOP a jejich novém znění bude Návštěvník informován na Webových stránkách. Nové znění VOP bude účinné od okamžiku jeho uveřejnění na Webových stránkách a je pro Návštěvníka závazné při každé další Transakci učiněné po zveřejnění nového znění VOP. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP tím nejsou dotčena.
14.
Komunikace
14.1
Elektronická forma komunikace. Veškerá komunikace, oznámení nebo informování dle VOP nebo dalších podmínek bude probíhat v elektronické formě prostřednictvím k tomu určené e-mailové adresy Provozovatele uvedené na Webových stránkách.
14.2
Ověření totožnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po Návštěvníkovi prokázání totožnosti v souvislosti s komunikací se Zákazníkem nebo v souvislosti s právním jednáním Návštěvníka vůči Provozovateli. Právní jednání Návštěvníka je účinné vůči Provozovateli až od okamžiku ověření totožnosti Návštěvníka.
15.
Vnitřní oznamovací systém
15.1
Oznámení týkající se možného protiprávního jednání ve společnosti Magitos s.r.o. ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
15.2
Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, můžete podat, pokud jste se v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro Magitos s.r.o. (např. v rámci pracovněprávního vztahu, na základě smlouvy mezi Magitos s.r.o. a jejím dodavatelem, nebo při samostatně výdělečné činnosti), dozvěděli o jednání, které splňuje znaky trestného činu, přestupku, pro který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis ČR, příp. EU.
15.3
Zpracovává oznámení
Osobou pověřenou k přijímání a zpracování oznámení možného protiprávního jednání (dále jen "příslušná osoba") v Magitos s.r.o. je Alexandra Komárková.
15.4
Podání oznámení Oznámení o možném protiprávním jednání lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:
 • elektronicky: na e-mail: [email protected]
 • písemně poštou: k rukám příslušné osoby na adresu: Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8
 • telefonicky: na čísle: +420 910 920 666 (bude pořizován zvukový záznam, pokud s jeho pořizováním nebudete souhlasit, bude zajištěn zápis z hovoru, který budete mít možnost zkontrolovat, či opravit)
 • osobně: bude pořizován zvukový záznam, pokud s jeho pořizováním nebudete souhlasit, bude zajištěn zápis ze schůzky, který budete mít možnost zkontrolovat, či opravit
 • 15.5
  Obsah oznámení
 • jméno, příjmení a datum narození oznamovatele a jeho kontaktní údaje,
 • informace o možném protiprávním jednání, které je oznamováno.
 • 15.6
  Oznámení o porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, lze učinit i anonymně.
  15.7
  Oznámení lze také podat k Ministerstvu spravedlnosti, nejedná-li se o porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).
  15.8
  V případě porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, vyjma oznámení o podezřelých obchodech, lze oznámení rovněž podat k Finančně analytickému úřadu, a to prostřednictvím e-mailu [email protected].
  16.
  Závěrečná ujednání
  16.1
  Zákaz započtení. Návštěvník není oprávněn provést započtení jakékoliv své pohledávky vůči Provozovateli ani započtení pohledávky nabyté za Provozovatelem od třetí osoby vůči Provozovateli.
  16.2
  Postoupení. Návštěvník není oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky ze závazků z VOP nebo s nimi související na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu Provozovatele. Provozovatel je oprávněna převést veškerá svá práva k Webovým stránkám a postoupit jakoukoli Smlouvu nebo její část na třetí osobu, avšak pouze pokud se důvodně domnívá, že to nebude mít vážný negativní dopad na práva Návštěvníka nebo musí-li tak Provozovatel učinit, aby vyhověl právním nebo regulatorním požadavkům. Návštěvník s tímto postupem předem vyslovuje souhlas ve smyslu § 1895 OZ.
  16.3
  Převzetí nebezpečí změny okolností. Návštěvník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
  16.4
  Oddělitelnost. Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení VOP neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení VOP. Provozovatel na takovou skutečnost bude reagovat přiměřenou změnou VOP.
  16.5
  Účinnost. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 17. 1. 2022
  Tyto stránky používají soubory cookies pro zajištění objednávek, navigaci a odesílání zpráv.